CÁC HÌNH THỨC VINH DANH GIẢI THƯỞNG I4.0 AWARDS
INDUSTRIE 4.0 AWARDS - 2023 I4.0 AWARDS

Hạng mục 1: TOP doanh nghiệp công nghiệp 4.0

Biểu dương các doanh nghiệp đã thực hiện các dự án chuyển đổi số thành công, tiêu biểu, có định hướng tương lai trong việc xây dựng nhà máy thông minh, trong quản lý chuỗi cung ứng thông minh và các sản phẩm, dịch vụ thông minh.

Nhà máy thông minh

TOP quản lý chuỗi giá trị cung ứng thông minh

TOP sảm phẩm thông minh

Hạng mục 2: TOP tổ chức/doanh nghiệp KH&CN và đổi mới sáng tạo

Biểu dương các Tổ chức/Doanh nghiệp triển khai đổi mới sáng tạo và phát triển KH&CN xuất sắc, ứng dụng công nghệ số, tự động hóa sản xuất, đổi mới mô hình quản trị, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế số.

TOP đổi mới sáng tạo sản phẩm dịch vụ

TOP đổi mới sáng tạo quy trình, mô hình kinh doanh, đổi mới tổ chức

TOP đổi mới sáng tạo

Hạng mục 3: TOP doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ công nghiệp 4.0

Biểu dương các doanh nghiệp đã thực hiện các dự án chuyển đổi số thành công, tiêu biểu, có định hướng tương lai trong việc xây dựng nhà máy thông minh, trong quản lý chuỗi cung ứng thông minh và các sản phẩm, dịch vụ thông minh.

TOP Giải pháp/ thiết bị tự động hoá nhà máy thông minh

TOP giải pháp/phần nềm ứng dụng trong sản xuất thông minh, xây dựng thông minh

TOP phần mềm/nền tảng ứng dụng trong hệ thống quản trị, quản lý chuỗi cung ứng thông minh

Hạng mục 4: TOP tổ chức/địa phương tiêu biểu chủ động thưc hiện CMCN 4.0 và chuyển đổi số

Biểu dương các Tổ chức/Doanh nghiệp triển khai đổi mới sáng tạo và phát triển KH&CN xuất sắc, ứng dụng công nghệ số, tự động hóa sản xuất, đổi mới mô hình quản trị, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế số.